متخصصان بدون مدرک تحصیلی

از زندگی و کار در اروپا

AufenthG 19c1 & BeschV 3

عنوان اقامت برای متخصصان بدون مدرک تحصیلی که حداقل سه سال در هفت سال گذشته سابقه کاری مرتبط دارند.

AufenthG 19c2 & BeschV 6

عنوان اقامت برای متخصصان آی تی بدون مدرک تحصیلی که حداقل سه سال در هفت سال گذشته سابقه کاری مرتبط دارند.