بیمه حوادث شغلی

از زندگی و کار در اروپا

بیمه حوادث شغلی (Unfallversicherung) در سال 1884 در آلمان تأسیس شده و در صورت وقوع حوادث در محل کار یا بیماری های مربوط به شغل، از شما حمایت و پشتیبانی می کند. اگر شما مشغول به کار یا آموزش حرفه ای هستید، به طور خودکار تحت پوشش قرار می گیرید، مهم نیست که چه حقوق و دستمزدی کسب می کنید. این بیمه همچنین دانش آموزان را پوشش می دهد. اگر برای خود، کار می کنید یا کسب و کار خود را انجام می دهید، می توانید بیمه را به صورت داوطلبانه برای خود (و همسر خود در صورتی که با شما کار می کند) برگزینید.


در صورت تصادف در محل کار یا بیماری شغلی، بیمه قانونی زمینه های زیر را پوشش می دهد:

  • پرداخت برای معالجه (از جمله توانبخشی)
  • مزایا و خدمات برای کمک به برگشت مجدد شما به نیروی کار (به عنوان مثال آموزش)
  • جبران خسارت برای شما و وابستگان شما.

کمک های بیمه حوادث قانونی به طور کامل توسط کارفرمای شما تأمین می شود، به این معنی که شما بدون هزینه اضافی پوشش داده خواهید شد.