بیمه مسوولیت اجتماعی

از زندگی و کار در اروپا

بیمه مسوولیت یا Liability_Insurance یا Haftpflichtversicherung : هر خسارتی که ناخواسته به افراد دیگر بزنید را پوشش می دهد

ماهی ۵ یورو هزینه دارد.