بیمه مصونیت قانونی

از زندگی و کار در اروپا

بیمه مصونیت قانونی یا legal_protection_insurance یا rechtsschutzversicherung  : هر مشکل قانونی که برای شما ایجاد شود، این بیمه پوشش میدهد

هر قراردادی را پوشش میدهد

هر مشکلی با پلیس ایجاد شد

بعضی خارج از المان را هم ساپورت میکنند

حدود ۳۰۰ دلار در سال هزینه دارد