تامین اجتماعی

از زندگی و کار در اروپا

تأمین اجتماعی در آلمان

(Social security in Germany)

مهاجرین در حال کار و زندگی مشارکت منظمی با سیستم تأمین اجتماعی در آلمان (Sozialversicherungssystem) دارند.

این سیستم جامع، برای محافظت از معیشت هر کسانی که ممکن است نیاز به حمایت اضافی داشته باشد، طراحی شده است.

علاوه بر سیستم های بیمه اجباری، طرح های بیمه قانونی وجود دارد که در صورت بیماری، پیری یا بیکاری ساکنین آلمان را پوشش می دهد،

مزایای فراوان و کمک هزینه های موجود برای کمک به هر کسی که دارای درآمد کمی برای پوشش هزینه های پایه زندگی است.

سیستم بیمه قانونی آلمان

هر کس که در آلمان مشغول به کار است، لازم است که در تامین اجتماعی به صورت اجباری مشارکت کند.

بار سهم مشارکت بین شما و کارفرمای شما تقسیم می شود، به این معناست که متوسط در مجموع حدود 20 تا 22 درصد از حقوق شما است. سهم مشارکت تامین اجتماعی شما مستقیما از پرداخت ماهانه شما توسط کارفرمای شما کسر می شود و زمینه های زیر را پوشش می دهد:


🔻بیمه درمانی قانونی (gesetzliche Krankenversicherung – GKV)

🔻بیمه بازنشستگی (Rentenversicherung – RV)

🔻بیمه مراقبت بلند مدت (Pflegeversicherung)

🔻بیمه بیکاری (Arbeitslosenversicherung)

🔻بیمه حوادث شغلی (Unfallversicherung)

🔻شناسه تامین اجتماعی (Sozialversicherungsausweis)