شناسنامه

از زندگی و کار در اروپا

در چه صورتی به ترجمه و لگالایز شناسنامه نیاز است

✅ افرادی که پیوست دارند باید شناسنامه خود و افراد پیوست را ترجمه و لگالایز کنند.

✅ افرادی که پیوست ندارند، تنها در صورتی که مشخصات هویتی فرد در مدارکی که به سفارت ارائه می‌کند با هم متفاوت باشد (مانند پاسپورت یا مدارک دانشگاهی یا گواهی سابقه کار)، نیاز به ترجمه و لگالایز شناسنامه وجود دارد.

در چه صورتی به ترجمه و لگالایز شناسنامه نیاز نیست

🔹 افرادی که مجرد هستند و پیوست ندارند، نیاز به ترجمه و لگالایز شناسنامه ندارند.

🔹 همچنین، افرادی که متأهل هستند ولی پیوست ندارند نیز به ترجمه و لگالایز نیازی ندارند.

🔹 هر فردی که شناسنامه‌اش دارای توضیح است، اگر پیوست نداشته باشد، لزوماً نیازی به ترجمه و لگالایز شناسنامه ندارد.


نکته: تغییر یعنی اسم و فایمل پاسپورت با برخی مدارک دیگر از جمله مدارک تحصیلی یا سابقه کاری یکسان نباشد

پرسش و پاسخ

سوالهای مرتبط را در تالار گفتگو، بخش مدارک بپرسید