شناسه تامین اجتماعی

از زندگی و کار در اروپا

شناسه تامین اجتماعی (Sozialverischerungsausweis یا Rentenversicherungsausweis) :

یک سند مهم است که نیاز است مهاجران در آلمان داشته باشند. اگر در آلمان مشغول به کار هستید، معمولا وقتی کارفرما، شما را در سیستم امنیتی اجتماعی ثبت نام می کند، آن به صورت خودکار صادر می شود.

🔸شناسه تامین اجتماعی چیست؟

شناسه تامین اجتماعی یک سند است که به هر کارمند در آلمان داده می شود و این نشان می دهد که شما به طرح های بیمه قانونی مانند بیمه بازنشستگی یا بیمه درمانی مشارکت می کنید. بنابراین شما با تعیین یک شماره تامین اجتماعی منحصر به فرد شما را به عنوان عضو سیستم تأمین اجتماعی آلمان شناسایی می کند. شما معمولا به این شماره نیاز دارید:

🔸چگونه یک شناسه تامین اجتماعی دریافت کنم؟

به محض اینکه در آلمان کار پیدا کردید، کارفرما در سیستم تأمین اجتماعی، شما را ثبت نام می کند تا مشارکتهای شما را به عنوان مالیات از حقوقتان کم کند. هنگامی که ثبت نام شدید، به طور خودکار یک شناسه تامین اجتماعی برای شما صادر می شود که از طریق پست ارسال می شود. اگر در شش هفته پس از شروع کار خود آن را دریافت نکردید، با کارفرمای خود صحبت کنید.

🔸اگر من شناسه تامین اجتماعی خود را گم کرده ام، چه کاری انجام دهم؟

اگر شما شناسه تامین اجتماعی خود را گم کرده اید، امکان اینکه یکی دیگر از آن را داشته باشید وجود دارد. شما باید با ارائه کننده بیمه قانونی خود تماس بگیرید، که برای شما از ارائه دهنده بیمه بازنشستگی یک شناسه جدید درخواست می کند. سند جدید از طریق پست به طور معمول در عرض شش هفته به شما خواهد رسید.

اگر فورا به شناسه خود نیاز دارید، به عنوان مثال اگر شروع به کار جدید کنید و کارفرمای شما، شماره تامین اجتماعی تان را بخواهد، ارائه دهنده خدمات بیمه درمانی می تواند برای شما یک سند، که به عنوان یک شناسه تامین اجتماعی موقت عمل می کند، صادر کند.