فسخ قرارداد

از زندگی و کار در اروپا
  • اگر به هر دلیل قبل از داشتن اقامت دایم، قرارداد کاری رو فسخ کنید یا از کار اخراج شوید باید در اولین فرصت به اداره مهاجرت اعلام کنید.
  • اگر از قبل کار پیدا کرده باشید قرارداد جدید رو به همراه سایر مدارک، به اداره مهاجرت میفرستید تا دوباره براتون اجازه کار صادر بشه و اطلاعات کارت اقامت اپدیت بشه
  • اگر قرارداد کاری جدید نداشته باشید، به اداره مهاجرت اعلام میکنید قرارداد قبلی رو فسخ کردید، و اداره مهاجرت براتون ویزای سه ماهه جستجو کار صادر میکنه، و در این سه ماه فرصت دارید کار جدید پیدا کنید.
  • پیش فرض قانون اداره کار المان برای مهلت فسخ قرارداد یک ماه است. پس اگر در قراردادی شرایط فسخ ذکر نشده باشد، یک ماه حساب می شود. kündigungsfrist - notice_period