پیش تاییدیه اداره کار

از زندگی و کار در اروپا

نحوه گرفتن پیش تاییده اداره کار

کارفرما باید مدارک زیر را به اداره کار محل شرکت ارسال کند


پیش تاییده معمولی

1- قرارداد

2- فرم شرح کار

3- پاسپورت

4- رزومه

5- ترجمه مدرک تحصیلی

6- انابین یا زاب یا انرکنونگ

7- نامه های سابقه کار از کارفرماهای قبلی ( در صورتی که شغل و رشته تحصیلی مرتبط نباشند‌)


نکته:

اسکن یا کپی همه اینها کافی است نیازی به اصل نیست


آدرس و ایمیل اداره کار در هریک از ایالت های المان