چیدمان مدارک سفارت آلمان

از زندگی و کار در اروپا

سفارت المان برای روز مصاحبه چک لیست یا لیفلتی آماده کرده است که بر اساس آن باید مدارک خود را آماده کنید.

 1. اصل همه مدارک (و همچنین اصل ترجمه ها) را به ترتیب لیفلت بچینید و در یک پوشه قرار دهید (اونهایی که اصلش رو ندارید مثل قرارداد مهم نیست کپی بگذارید)
 2. دو سری ازکل مدارک کپی بگیرید و به ترتیب هر دسته را در یک پوشه بگذارید
 3. درنهایت یک سری کپی اضافه در یک پوشه دیگر محض احتیاظ همراه بردارید

پس درنهایت چهار پوشه خواهید داشت که هر پوشه به ترتیب ذکر شده در لیفلت چیده شده است

نکته: همه کپی ها باید یک رو در برگه A4 باشد، مستقل از سایز داکیومنت اصلی

نکته مهم: در هنگام کپی گرفتن از پک های ترجمه کل صفحه های پک را کپی بگیرید، هم نسخه کپی برابر اصل فارسی که معمولا در انتهای پک موجود است و همچنین پشت صفحه ها اگر مهر شده است.

در این لینک میتوانید ویدیوی چیدمان مدارک سفارت آلمان برای ویزای بلوکارت رو ببینید و برای سایر انواع ویزا نیز به همین ترتیب عمل کنید.

متخصصان ، محققان

متخصصان با مدرک تحصیلی معادل سازی شده

الف) متخصصان کادر درمان - تایپ ویزای 18a AufenthG

متخصصان کادر درمان 18a AufenthG
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای متخصصان کادر درمان 18a AufenthG
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود، محل امضا در صفحه ۳ حتما امضا شود.
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه عادی یا فست ترک
۶ † قرارداد کپی قرارداد با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست
۷ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد
۸ مدرک زبان کپی نامه مدرک زبان مدرک زبان حداقل B2 نیاز است
۹ مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

کپی مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

۱۰ ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

کپی ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

۱۱ † گواهی انرکنونگ bescheid کپی گواهی انرکنونگ
۱۲ مدارک تمکن مالی کپی مدارک تمکن مالی فقط افراد بیش از ۴۵ سال که حقوق کمتر از ۴۵.۵۴۰ در سال دارند

املاک و دارایی های شخصی و یا بیمه بازنشستگی یا بیمه عمر خصوصی

۱۳ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۴ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۵ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری گواهی سابقه کاری انگلیسی نیاز به ترجمه رسمی ندارد، ترجمه ساده المانی کافی است
۱۶ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۷ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

ب) متخصصان فنی و حرفه ای - تایپ ویزای 18a AufenthG

متخصصان فنی و حرفه ای 18a AufenthG
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای متخصصان فنی و حرفه ای 18a AufenthG
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه عادی یا فست ترک
۶ † قرارداد کپی قرارداد با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست
۷ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد
۸ مدرک زبان کپی نامه مدرک زبان مدرک زبان حداقل B2 نیاز است
۹ مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

کپی مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

۱۰ ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

کپی ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

۱۱ † گواهی انرکنونگ bescheid کپی گواهی انرکنونگ
۱۲ مدارک تمکن مالی کپی مدارک تمکن مالی فقط افراد بیش از ۴۵ سال که حقوق کمتر از ۴۵.۵۴۰ در سال دارند

املاک و دارایی های شخصی و یا بیمه بازنشستگی یا بیمه عمر خصوصی

۱۳ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۴ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۵ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری گواهی سابقه کاری انگلیسی نیاز به ترجمه رسمی ندارد، ترجمه ساده المانی کافی است
۱۶ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۷ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

ج) متخصصان آکادمیک

A- عادی - تایپ ویزای 18b Abs. 1 AufenthG

متخصصان آکادمیک - عادی
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای متخصصان آکادمیک - عادی 18b Abs. 1
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه عادی یا فست ترک
۶ † قرارداد کپی قرارداد با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست
۷ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد
۸ † نامه کفایت زبان کپی نامه کفایت زبان تاییدیه کارفرما مبنی بر کافی بودن سطح زبان

و یا توضیح اینکه چگونه بدون دانش زبانی انجام کارهای محوله ممکن است

۹ مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

کپی مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

۱۰ ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

کپی ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

۱۱ † زاب

† یا آنابین

کپی زاب یا آنابین جزییات آنابین را به دقت بخوانید
۱۲ مدارک تمکن مالی کپی مدارک تمکن مالی فقط افراد بیش از ۴۵ سال که حقوق کمتر از ۴۵.۵۴۰ در سال دارند

املاک و دارایی های شخصی و یا بیمه بازنشستگی یا بیمه عمر خصوصی

۱۳ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۴ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۵ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری گواهی سابقه کاری انگلیسی نیاز به ترجمه رسمی ندارد، ترجمه ساده المانی کافی است
۱۶ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۷ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

B- بلوکارت - تایپ ویزای 18b Abs. 2 AufenthG

متخصصان آکادمیک - بلوکارت
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای متخصصان آکادمیک - بلوکارت 18b Abs. 2 AufenthG
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه در صورت وجود

عادی یا فست ترک

۶ † قرارداد کپی قرارداد با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست
۷ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد
۸ † نامه کفایت زبان کپی نامه کفایت زبان تاییدیه کارفرما مبنی بر کافی بودن سطح زبان

و یا توضیح اینکه چگونه بدون دانش زبانی انجام کارهای محوله ممکن است

۹ مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

کپی مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

۱۰ ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

کپی ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

۱۱ † زاب

† یا آنابین

کپی زاب یا آنابین جزییات آنابین را به دقت بخوانید
۱۲ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۳ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۴ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری گواهی سابقه کاری انگلیسی نیاز به ترجمه رسمی ندارد، ترجمه ساده المانی کافی است
۱۵ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۶ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

د) پژوهشگران و محققان دانشگاهی

دوره انطباق متخصصان با مدرک تحصیلی

الف) متخصصان کادر درمان 16d AufenthG

متخصصان کادر درمان 16d AufenthG
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای متخصصان کادر درمان 16d AufenthG
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود، محل امضا در صفحه ۳ حتما امضا شود.
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵
۶ † قرارداد

یا تمکن مالی

کپی قرارداد یا تمکن مالی با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست

درصورت عدم موجود قرارداد

 • تمکن مالی به مقدار ماهیانه ۸۲۷ یورو برای کل مدت دوره آموزشی
 • و یا نامه اسپانسر مالی
۷ † گواهی انرکنونگ
 • اطلاعیه کسری Defizitbescheid
 • یا تصمیم موقت Zwischenbescheid
کپی اطلاعیه کسری یا تصمیم موقت اطلاعیه از سوی مرجع معادل سازی

که باید بیان کننده ارزیابی های کیفیتی لازم و امتحان های مورد نیاز باشد

۸ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه در صورت وجود قرارداد کاری

عادی یا فست ترک

۹ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام در صورت وجود قرارداد کاری

اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد

۱۰ †فرم تکمیلی A از اظهارنامه استخدام کپی فرم تکمیلی A در صورت وجود قرارداد کاری
۱۱ † برنامه آموزشی آنپاسونگ

† یا گواهی ثبت نام دوره کنتنیس

و آزمون پایانی

کپی برنامه آموزشی آنپاسونگ

یا کپی گواهی ثبت نام دوره کنتنیس

و آزمون پایانی

۱۲ † جاب آفر کپی جاب افر در صورت وجود

جاب آفر برای بعد از اتمام دوره آموزشی همراه با حقوق و مزایای پیشنهادی

۱۳ † مدرک زبان کپی مدرک زبان مدرک زبان از مراجع معتبر ( حداقل A2 )
۱۴ مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

کپی مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

۱۵ ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

کپی ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

۱۶ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۷ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۸ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری گواهی سابقه کاری انگلیسی نیاز به ترجمه رسمی ندارد، ترجمه ساده المانی کافی است
۱۹ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۲۰ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

ب) متخصصان فنی و حرفه ای 16d AufenthG

متخصصان فنی و حرفه ای 16d AufenthG
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای متخصصان فنی و حرفه ای 16d AufenthG
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود، محل امضا در صفحه ۳ حتما امضا شود.
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵
۶ † قرارداد

یا تمکن مالی

کپی قرارداد یا تمکن مالی با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست

درصورت عدم موجود قرارداد

 • تمکن مالی به مقدار ماهیانه ۸۲۷ یورو برای کل مدت دوره آموزشی
 • و یا نامه اسپانسر مالی
۷ † گواهی انرکنونگ
 • اطلاعیه کسری Defizitbescheid
 • یا تصمیم موقت Zwischenbescheid
کپی اطلاعیه کسری یا تصمیم موقت اطلاعیه از سوی مرجع معادل سازی

که باید بیان کننده ارزیابی های کیفیتی لازم و امتحان های مورد نیاز باشد

۸ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه در صورت وجود قرارداد کاری

عادی یا فست ترک

۹ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام در صورت وجود قرارداد کاری

اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد

۱۰ † فرم تکمیلی A از اظهارنامه استخدام کپی فرم تکمیلی A در صورت وجود قرارداد کاری
۱۱ برنامه آموزشی آنپاسونگ

یا گواهی ثبت نام دوره کنتنیس

و آزمون پایانی

کپی برنامه آموزشی آنپاسونگ

یا کپی گواهی ثبت نام دوره کنتنیس

و آزمون پایانی

۱۲ † جاب آفر کپی جاب افر در صورت وجود

جاب آفر برای بعد از اتمام دوره آموزشی همراه با حقوق و مزایای پیشنهادی

۱۳ † مدرک زبان کپی مدرک زبان مدرک زبان از مراجع معتبر ( حداقل A2 )
۱۴ مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

کپی مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان فارسی

۱۵ ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

کپی ترجمه مدرک دانشگاهی

و ریزنمرات به زبان المانی

۱۶ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۷ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۸ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری گواهی سابقه کاری انگلیسی نیاز به ترجمه رسمی ندارد، ترجمه ساده المانی کافی است
۱۹ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۲۰ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

متخصصان بدون مدرک تحصیلی

الف) استادکاران 19c Abs. 1 AufenthG

(هنرمندان، رانندگان، ورزشکاران، مدرسان زبان و ... )

استادکاران 19c Abs. 1 AufenthG
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای استادکاران 19c Abs. 1 AufenthG
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه عادی یا فست ترک
۶ † قرارداد کپی قرارداد با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست
۷ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد
۸ † نامه کفایت زبان کپی نامه کفایت زبان تاییدیه کارفرما مبنی بر کافی بودن سطح زبان
۹ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری حداقل ۳ سال سابقه کاری حرفه ای در ۷ سال گذشته
۱۰ مدارک آموزشی کپی مدارک آموزشی در صورت وجود

مدارکی که نشان دهد در دورهای آموزشی مرتبط شرکت کرده اید

۱۲ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۳ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۵ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۶ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

ب) متخصصان آی تی 19c Abs. 2 AufenthG

متخصصان آی تی 19c Abs. 2 AufenthG
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای متخصصان آی تی 19c Abs. 2 AufenthG
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود
۴ شناسنامه

و ترجمه شناسنامه

کپی ترجمه شناسنامه فقط در صورت تغییرات

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۵ † پیش تاییدیه کپی پیش تاییدیه عادی یا فست ترک
۶ † قرارداد کپی قرارداد با پیش تاییدیه فست ترک ارایه قرارداد الزامی نیست
۷ † اظهارنامه استخدام (شرح کار) کپی اظهارنامه استخدام اظهارنامه استخدام (فرم شرح کار) حتما توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد
۸ † مدرک زبان

يا نامه کفایت زبان

کپی مدرک زبان

یا کپی نامه کفایت زبان

مدرک زبان حداقل ب ۱

ویا درصورتی که زبان کاری شرکت المانی نباشد، تاییدیه کارفرما مبنی بر کافی بودن سطح زبان

۹ گواهی های سابقه کاری

و ترجمه آنها

کپی گواهی های سابقه کاری حداقل ۳ سال سابقه کاری حرفه ای در ۷ سال گذشته
۱۰ مدارک آموزشی کپی مدارک آموزشی در صورت وجود

مدارکی که نشان دهد در دورهای آموزشی مرتبط شرکت کرده اید

۱۲ کپی انگیزه نامه هر دو سری با دست امضا شود
۱۳ کپی رزومه هر دو سری با دست امضا شود
۱۵ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۶ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

رزومه و انگیزه نامه و همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

جستجوی کار

دانشجویان

الف) دانشجویان دانشگاهی

ب) آموزش جویان کارودانش آوسبیلدونگ 16a Abs. 1

ج) کارآموزان

پیوست به خانواده

الف) پیوست همزمان به همسری که تابعیت آلمان ندارد

پیوست همزمان
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای پیوست همزمان
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود
۴ سند ازدواج

و ترجمه سند ازدواج

کپی سند ازدواج

و کپی ترجمه سند ازدواج

اصل ترجمه سند ازدواج باید لگالایز شده باشد
۵ وکالتنامه ازدواج

و ترجمه وکالت نامه ازدواج

کپی وکالتنامه ازدواج

و کپی ترجمه وکالتنامه ازدواج

فقط در صورتی که یکی از زوجین در هنگام عقد حضور نداشته باشد.
۶ شناسنامه پیوست

و ترجمه شناسنامه پیوست

کپی شناسنامه پیوست

و کپی ترجمه شناسنامه پیوست

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۷ شناسنامه فرد اصلی

و ترجمه شناسنامه فرد اصلی

کپی شناسنامه فرد اصلی

و کپی ترجمه شناسنامه فرد اصلی

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۸ گواهی طلاق و ترجمه آن

یا گواهی فوت و ترجمه آن

کپی گواهی طلاق و ترجمه آن

یا کپی گواهی فوت و ترجمه آن

در صورتی که پیوست ازدواج قبلی داشته باشد
۹ † مدرک زبان کپی مدرک زبان مدرک زبان A1

پیوست به بلوکارت مدرک زبان نیازی ندارد

درصورتی که پیوست تحصیلات اکادمیک معادل سازی شده (زاب) داشته باشد مدرک زبان نیازی ندارد.

۱۰ † قرارداد کاری نفر اصلی کپی قرارداد کاری نفر اصلی
۱۱ † فضای زندگی

رزرو هتل

کپی رزرو هتل به مدت دو هفته از تاریخ درخواستی شروع ویزا در فرم ویدکس هتل رزرو کنید
۱۲ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۳ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

ب) پیوست غیر همزمان به همسری که تابعیت آلمان ندارد

پیوست غیر همزمان
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای پیوست غیر همزمان
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود
۴ † اجازه اقامت همسر (کارت اقامت) کپی اجازه اقامت همسر اجازه اقامت درحال حاضر به صورت کارت است که باید کپی پشت و رو در یک برگ گرفته شود
۵ سند ازدواج

و ترجمه سند ازدواج

کپی سند ازدواج

و کپی ترجمه سند ازدواج

اصل ترجمه سند ازدواج باید لگالایز شده باشد
۶ وکالتنامه ازدواج

و ترجمه وکالت نامه ازدواج

کپی وکالتنامه ازدواج

و کپی ترجمه وکالتنامه ازدواج

فقط در صورتی که یکی از زوجین در هنگام عقد حضور نداشته باشد.
۷ شناسنامه پیوست

و ترجمه شناسنامه پیوست

کپی شناسنامه پیوست

و کپی ترجمه شناسنامه پیوست

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۸ شناسنامه فرد اصلی

و ترجمه شناسنامه فرد اصلی

کپی شناسنامه فرد اصلی

و کپی ترجمه شناسنامه فرد اصلی

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۹ گواهی طلاق و ترجمه آن

یا گواهی فوت و ترجمه آن

کپی گواهی طلاق و ترجمه آن

یا کپی گواهی فوت و ترجمه آن

در صورتی که پیوست ازدواج قبلی داشته باشد
۱۰ † مدرک زبان کپی مدرک زبان مدرک زبان A1

پیوست به بلوکارت مدرک زبان نیازی ندارد

درصورتی که پیوست تحصیلات اکادمیک معادل سازی شده (زاب) داشته باشد مدرک زبان نیازی ندارد.

۱۱ † قرارداد کاری و فیش حقوقی نفر اصلی کپی قرارداد کاری نفر اصلی

و کپی فیش حقوقی نفر اصلی

تعداد فیش حقوقی مورد نیاز به نظر اداره مهاجرت در شهر نفر اصلی بستگی دارد
۱۲ † قرارداد اجاره خانه و تاییدیه صاحبخانه

یا سند مالکیت خانه

کپی قرارداد اجاره تاییدیه صاحبخانه

یا کپی سند مالکیت خانه

برای هر فرد بالغ ۱۲ متر و برای هر بچه ۶متر فضا لازم است

تاییدیه صاحبخانه : Wohnungsgeberbestätigung

۱۳ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۴ هزینه ۷۵ یورو پول نقد برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید
هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

ج) پیوست همزمان فرزند به والدی که تابعیت آلمان ندارد

پیوست همزمان فرزند
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای پیوست همزمان فرزند
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود توسط والدین

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود

پاسپورت فرزند را به هیچ وجه امضا نکنید

۴ سند ازدواج

و ترجمه سند ازدواج

کپی سند ازدواج

و کپی ترجمه سند ازدواج

اصل ترجمه سند ازدواج باید لگالایز شده باشد
۵ وکالتنامه ازدواج

و ترجمه وکالت نامه ازدواج

کپی وکالتنامه ازدواج

و کپی ترجمه وکالتنامه ازدواج

فقط در صورتی که یکی از زوجین در هنگام عقد حضور نداشته باشد.
۶ گواهی طلاق یا فوت

و ترجمه گواهی طلاق یا فوت

کپی گواهی طلاق یا فوت

و کپی ترجمه گواهی طلاق یا فوت

اگر والدین کودک پیش از ازدواجی که منجر به تولد کودک شده، ازدواج خاتمه یافته قبلی داشته باشند.

اصل ترجمه گواهی طلاق یا فوت باید لگالایز شده باشد

۷ شناسنامه فرزند

و ترجمه شناسنامه فرزند

کپی شناسنامه فرزند

و کپی ترجمه شناسنامه فرزند

شناسنامه کودکان را به هیچوجه امضا نکنید

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۸ شناسنامه والد اول

و ترجمه شناسنامه والد اول

کپی شناسنامه والد اول

و کپی ترجمه شناسنامه والد اول

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۹ شناسنامه والد دوم

و ترجمه شناسنامه والد دوم

کپی شناسنامه والد دوم

و کپی ترجمه شناسنامه والد دوم

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۱۰ حکم طلاق

و ترجمه حکم طلاق

کپی حکم طلاق

و کپی ترجمه حکم طلاق

در صورتی که والدین کودک از هم جدا شده باشند

اصل ترجمه حکم طلاق باید لگالایز شده باشد

در حکم طلاق باید حضانت فرزند مشخص شده باشد

۱۱ حکم (حضانت،سرپرستی یا فوت والدین قبلی)

و ترجمه حکم

کپی حکم

و کپی ترجمه حکم

در صورتی که کودک به فرزند خواندگی پذیرفته شده باشد

اصل ترجمه حکم باید لگالایز شده باشد

۱۲ گواهی محضری رضایت

و ترجمه گواهی محضری رضایت

کپی گواهی محضری رضایت

و کپی ترجمه گواهی محضری رضایت

درصورتی که یکی از والدین دارای حق حضانت بخواهد در کشور مبدا باقی بماند

گواهی محضری باید رضایت والد را برای خروج فرزند از کشور و گرفتن اقامت در المان بیان کند

۱۳ مدرک زبان کپی مدرک زبان مدرک زبان C1 درصورتی لازم است که فرزند بین ۱۶ تا ۱۸ سال باشد


موارد استثنا که مدرک زبان لازم نیست

 • پیوست به بلوکارت
 • اگر فرزند پیوست همزمان والدی باشد که حضانت کامل دارد
 • اگر فرزند پیوست همزمان یکی از والدین باشد و گواهی رضایت از والد دیگر وجود داشته باشد
۱۴ † قرارداد کاری نفر اصلی کپی قرارداد کاری نفر اصلی
۱۵ † فضای زندگی

رزرو هتل

کپی رزرو هتل به مدت دو هفته از تاریخ درخواستی شروع ویزا در فرم ویدکس هتل رزرو کنید
۱۶ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۷ هزینه ۷۵ یورو پول نقد هزینه برای کودکان زیر ۱۲ سال ۴۰ یورو است

برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید

هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

د) پیوست غیر همزمان فرزند به والدی که تابعیت آلمان ندارد

پیوست غیر همزمان فرزند
چیدمان مدارک سفارت آلمان برایپیوست غیر همزمان فرزند
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود توسط والدین

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود

پاسپورت فرزند را به هیچ وجه امضا نکنید

۴ † اجازه اقامت والدین (کارت اقامت) کپی اجازه اقامت والدین اجازه اقامت درحال حاضر به صورت کارت است که باید کپی پشت و رو در یک برگ گرفته شود
۵ سند ازدواج

و ترجمه سند ازدواج

کپی سند ازدواج

و کپی ترجمه سند ازدواج

اصل ترجمه سند ازدواج باید لگالایز شده باشد
۶ وکالتنامه ازدواج

و ترجمه وکالت نامه ازدواج

کپی وکالتنامه ازدواج

و کپی ترجمه وکالتنامه ازدواج

فقط در صورتی که یکی از زوجین در هنگام عقد حضور نداشته باشد.
۷ گواهی طلاق یا فوت

و ترجمه گواهی طلاق یا فوت

کپی گواهی طلاق یا فوت

و کپی ترجمه گواهی طلاق یا فوت

اگر والدین کودک پیش از ازدواجی که منجر به تولد کودک شده، ازدواج خاتمه یافته قبلی داشته باشند.

اصل ترجمه گواهی طلاق یا فوت باید لگالایز شده باشد

۸ شناسنامه فرزند

و ترجمه شناسنامه فرزند

کپی شناسنامه فرزند

و کپی ترجمه شناسنامه فرزند

شناسنامه کودکان را به هیچوجه امضا نکنید

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۹ شناسنامه والد اول

و ترجمه شناسنامه والد اول

کپی شناسنامه والد اول

و کپی ترجمه شناسنامه والد اول

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۱۰ شناسنامه والد دوم

و ترجمه شناسنامه والد دوم

کپی شناسنامه والد دوم

و کپی ترجمه شناسنامه والد دوم

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۱۱ حکم طلاق

و ترجمه حکم طلاق

کپی حکم طلاق

و کپی ترجمه حکم طلاق

در صورتی که والدین کودک از هم جدا شده باشند

اصل ترجمه حکم طلاق باید لگالایز شده باشد

در حکم طلاق باید حضانت فرزند مشخص شده باشد

۱۲ حکم (حضانت،سرپرستی یا فوت والدین قبلی)

و ترجمه حکم

کپی حکم

و کپی ترجمه حکم

در صورتی که کودک به فرزند خواندگی پذیرفته شده باشد

اصل ترجمه حکم باید لگالایز شده باشد

۱۳ گواهی محضری رضایت

و ترجمه گواهی محضری رضایت

کپی گواهی محضری رضایت

و کپی ترجمه گواهی محضری رضایت

درصورتی که یکی از والدین دارای حق حضانت بخواهد در کشور مبدا باقی بماند

گواهی محضری باید رضایت والد را برای خروج فرزند از کشور و گرفتن اقامت در المان بیان کند

۱۴ مدرک زبان کپی مدرک زبان مدرک زبان C1 درصورتی لازم است که فرزند بین ۱۶ تا ۱۸ سال باشد


موارد استثنا که مدرک زبان لازم نیست

 • پیوست به بلوکارت
 • اگر فرزند پیوست همزمان والدی باشد که حضانت کامل دارد
 • اگر فرزند پیوست همزمان یکی از والدین باشد و گواهی رضایت از والد دیگر وجود داشته باشد
۱۵ † قرارداد کاری و فیش حقوقی نفر اصلی کپی قرارداد کاری نفر اصلی

و کپی فیش حقوقی نفر اصلی

تعداد فیش حقوقی مورد نیاز به نظر اداره مهاجرت در شهر نفر اصلی بستگی دارد
۱۶ † قرارداد اجاره خانه و تاییدیه صاحبخانه

یا سند مالکیت خانه

کپی قرارداد اجاره تاییدیه صاحبخانه

یا کپی سند مالکیت خانه

برای هر فرد بالغ ۱۲ متر و برای هر بچه ۶متر فضا لازم است

تاییدیه صاحبخانه : Wohnungsgeberbestätigung

۱۷ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۸ هزینه ۷۵ یورو پول نقد هزینه برای کودکان زیر ۱۲ سال ۴۰ یورو است

برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید

هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.