کلاسهای مالیاتی

از زندگی و کار در اروپا

♦️گروه اول مالیاتی در آلمان :

🔹مجردین به شرطی که به عنوان پدر یا مادر مجرد  تلقی نگردد.

🔹افرادی که به طور مستمر از همسر یا شریک زندگی خود جدا می شوند.

🔹افرادی که رسما طلاق گرفته اند.

🔹متاهلینی که همسرشان در خارج از آلمان زندگی می کند.

♦️گروه دوم مالیاتی در آلمان :

🔹پدر یا مادر مجرد صاحب فرزند که با فرزند خود تنها زندگی می کند و به لحاظ شرایط خاص شامل معافیت های مالیاتی مخصوص به خود می شوند.

♦️گروه سوم مالیاتی در آلمان :

🔹فرد متاهل یا دارای شریک زندگی که همسرش یا شریک زندگی وی شاغل نیست یا شاغل است ولی حقوق بسیار پایینی دریافت می کند شامل این گروه مالیاتی میشود و همسر یا شریک زندگی وی که حقوق کمتری می گیرد در گروه مالیاتی پنجم قرارمیگیرد.

♦️گروه چهارم مالیاتی در آلمان :

🔹متاهلینی که هر دو شاغل هستند و درآمدشان بهم نزدیک است . این گروه مالیاتی برای آنها مناسبتر خواهد بود .

♦️گروه پنجم مالیاتی در آلمان :

🔹همسر یا شریک فردی که در گروه سوم مالیاتی قرارمیگیرد شامل گروه پنجم مالیاتی میشود.

♦️گروه ششم مالیاتی در آلمان :

🔹کسانی که بیشتر از یک شغل یا منبع درآمد داشته باشند در این گروه قرار می گیرند.